Pomagaj GRS Kamnik z SMS , foto: Simon Kurinčič
Kamniški hribi 1, foto: Urban Novak
 

Novice

Objavil/a: Jure Prezelj, sobota, 12. september 2009, ogledov: 7052

Alpinistična šola 2009/2010


Letošnja alpinistična šola AO Kamnik, ki jo bo ob pomoči drugih članov AO vodil alpinistični inštruktor Jure Prezelj, se bo začela v torek, 29. septembra ob 19.00 v prostorih PD Kamik (Šutna 42, 1240 Kamik).


Za prvi konec tedna v oktobru je predvidena preizkusno-spoznavna tura, o čemer se bomo dogovorili na sestanku 29. septembra.

Zgornje število tečajnikov je omejeno na 15 udeležencev. O tem se bomo posvetovali na sestanku oziroma, če bo potrebno, na preizkusni turi.

Več informacij o programu in ceni alpinistične šole boste dobili na prvem sestanku.
V nadaljevanju je prikazana tudi prijavnica. To si izpišite - natisnite in izpolnjeno prinesite na sestanek.

Prijave in dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 041 267-333 oz. če pišete na e-naslov: jure.prezelj@gmail.com

Vodja šole: Jure Prezelj

Prijavnica AŠ


*****************************************************************************************************

Na podlagi 67. člena  PRAVILNIKA ALPINISTIČNEGA ODSEKA KAMNIK, je Zbor aktivnih članov AO Kamnik na svojem sestanku dne, 17. aprila 2008 sprejel naslednja

PRAVILA ALPINISTIČNE ŠOLE

Definicije in namen
1. člen

Alpinistična šola (v nadaljevanju AŠ) je organizirano usposabljanje za čim varnejše izvajanje alpinistične dejavnosti.
    AŠ se izvaja v okviru alpinističnega odseka (AO) planinskega društva (PD) Kamnik
Alpinistični tečajnik oz alpinistična tečajnica (AT) je vsak član oz. članica PD, ki obiskuje AŠ ali jo je obiskoval oz. obiskovala v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan oz. dolžna napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika oz mlajše pripravnice.
    AT, dokler ne konča AŠ, ni član AO, vendar zanj smiselno velja Pravilnik AO Kamnik.
    Namen AŠ je začetek vzgoje in usposabljanja za alpiniste in pridobitev osnov za odgovornejše, pravilnejše in varnejše gibanje predvsem v brezpotnem svetu.

Pogoji za vpis
2. člen

    Pogoji za vpis v AŠ so:
- starost najmanj 18 let ali starost najmanj 16 let in pisno soglasje obeh staršev oz. skrbnikov;
- v zadnjih 3 letih opravljenih najmanj 20 različnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh;
- članstvo v PD Kamnik;
- uspešno opravljena preizkusno-spoznavna tura;
- pozitivna ocena vodje AŠ;
- plačilo dela stroškov šolnine.

3. člen

Ob prijavi v alpinistično šolo AT preda spisek tur, podpiše pristopno izjavo in s tem potrdi, da je seznanjen s pravili AŠ in, da jih bo dosledno upošteval.
Po izvedeni preizkusni oz. spoznavni turi vodja AŠ po posvetu s svetom alpinističnih inštruktorjev AŠ (SAIAŠ) odloči, kdo bo lahko obiskoval AŠ in kdo (še) ne. Kdor se ne udeleži preizkusno-spoznavne ture, načeloma ne sme obiskovati nadaljnjega usposabljanja. O izjemah odloča SAIAŠ.

Izvajanje AŠ
4. člen

Kandidati za AŠ se v naprej določenem roku prijavijo na javni razpis. Pri tem morajo do dneva prijave izpolniti zahtevane pogoje, razen plačila delnega pokritja stroškov.

5. člen

Vzgoja in usposabljanje v okviru AŠ se izvaja s predavanji, praktičnimi vajami, turami in drugo aktivnostjo v skladu s programom AŠ Komisije za alpinizem (KA) pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) in priporočili SAIAŠ.
Predavanja so teoretična, običajno v prostorih PD Kamnik oz. v drugih ustreznih prostorih. Izvajajo jih usposobljeni predavatelji na ustrezen način.

6. člen

Praktične vaje so na terenu, ki ustreza potrebam vaje – v plezalnem vrtcu, umetni steni, v naravi itd. Vodi jih AI, ki ga izbere vodja šole, pomagajo pa mu še drugi AI oz. alpinisti, predvsem pa pripravniki, ki pod ustreznim nadzorom prikazujejo določene elemente. Praktične vaje so lahko združene tudi s turami.

7. člen

Alpinistične ture vodijo AI, v posameznih smereh lahko tudi alpinisti, izjemoma pripravniki, vendar slednji samo pod nadzorom AI, ki v tem primeru prevzame vso odgovornost.
Ture so na terenu, pretežno v hribih. To so predvsem plezali vzponi (kopni in snežni oz. ledni, zaledeneli slapovi in turni smuki). Težavnost mora biti ustrezno nizka. Glavni poudarek na alpinističnih turah mora biti dan predvsem pridobivanju osnovnega znanja in izkušenj.

8. člen

Vodja AŠ načeloma napove akcijo AI, alpinistom in tečajnikom vsaj teden dni pred izvedbo, izjemoma lahko tudi pozneje. Tečajnike obvesti o obvezni in priporočljivi opremi. Pred začetkom akcije vodja akcije oz. njegovi pomočniki obvezno pregledajo opremo tečajnikov, ki jo morajo po potrebi dopolniti. Če tečajnik nima obvezne opreme, mu vodja akcije lahko prepove udeležbo na njej.
Vodja AŠ mora pred akcijo AŠ pridobiti zadostno število AI, alpinistov oz. ustreznih kadrov, potrebnih za izvedbo akcije. Če mu to ne uspe, mora akcijo prilagoditi številu AI in alpinistov, oziroma jo lahko odpove.

9. člen

Vsak AT dobi indeks, v katerega se vpisujejo opravljeni preizkusi in doseženi nazivi in je osnovni dokument za napredovanje.

Končanje AŠ
10. člen

      Za uspešno končanje AŠ mora AT imeti najmanj 67 %  udeležbo na teoretičnem delu AŠ in vsaj  50 %  udeležbo pri praktičnem delu (vaje in ture), pri čemer ta udeležba velja za vsak sklop posebej (kopno, sneg, led, smučanje). Če je praktični del AŠ deljen na več skupin, šteje prisotnost v eni od skupin. Uspešno mora opraviti tudi teoretične in praktične izpite.
Izjemoma lahko AT del praktičnega dela AŠ nadoknadi z opravljeno turo oziroma vajo pod vodstvom AI ob soglasju vodje AŠ.

11. člen

AT pridobi status oz. naziv mlajši pripravnik po opravljeni AŠ, ko izpolni pogoje, ki so določeni v Pravilniku AO Kamnik.

12. člen

Če do konca tistega leta, v katerem poteče 12 mesecev od datuma konca AŠ, AT ne pridobi naziva mlajši pripravnik, izgubi naziv AT in se mora za njegovo pridobitev ponovno vpisati v AŠ z vsemi posledicami. O izjemah odloča SAIAŠ.
AT lahko izgubi ta status tudi, če izstopi iz PD ali pa zaradi kršitve pravil, zapisanih v členu pravice in dolžnosti AT. V nobenem primeru nima pravice do kakršnega koli nadomestila.

Vodenje AŠ
13. člen

Vodjo AŠ, ki je registriran AI in član AO Kamnik, potrdi zbor aktivnih članov AO (ZAČAO). Vodja AŠ vodi in izvaja sam AŠ oz. pooblasti drugega, načeloma AI, za izvedbo. Na skupnih vajah in turah je glavni vodja AŠ. Če vodja AŠ ni prisoten oz., če vodja AŠ tako odloči, je glavni vodja tisti, ki ga pooblasti vodja AŠ.

Naloge in pristojnosti vodje AŠ
14. člen

Naloge in pristojnosti vodje AŠ so:
-    priprava programa AŠ,
-    priprava finančnega načrta AŠ,
-    predlog največjega števila tečajnikov,
-    organiziranje izvedbe programa,
-    organiziranje in izvedba preizkusne ture,
-    ocenitev ustreznosti kandidatov za vpis v AŠ,
-    predlaganje izjem pri vpisu v AŠ,
-    priprava ustrezne literature in pisnih gradiv,
-    vodenje evidence prisotnosti AT na predavanjih, vajah in turah,
-    vodenje evidence usposobljenosti AT,
-    skrb in odgovornost za opremo AŠ,
-    vodenje evidence prihodkov in izdatkov,
-    redno posvetovanje in usklajevanje z ostalimi AI,
-    dajanje soglasja oz. dovoljenja za posamezne alpinistične ture AT,
-    dajanje soglasja za posamezne ture AT,
-    organiziranje in izvedba zaključnih izpitov,
-    predlaganje izjem za končanje AŠ,
-    izrekanje javnih opominov,
-    izdelava poročila AŠ (tehnično, finančno),
-    poročanje do roka o pridobljenih nazivih AT,
-    odgovornost za AT v času šolanja.

Naloge in pristojnosti SAIAŠ
15. člen

Naloge in pristojnosti SAIAŠ so
-    vsestranska pomoč vodji AŠ,
-    svetovanje vodji AŠ,
-    sodelovanje pri izvedbi predavanj, vaj in tur,
-    obravnavanje in potrditev načrta AŠ in finančne konstrukcije,
-    odločanje o izjemah pri vpisu v  AŠ,
-    odločanje o največjem številu tečajnikov,
-    odločanje o izjemah za končanje AŠ,
-    odločanje o izjemah za podaljšanje tečajništva,
-    odločanje o izključitvi iz AŠ.

Pravice in dolžnosti AT
16. člen

AT ima pravico udeleževati se predavanj, vaj in tur in na njih aktivno sodelovati.
AT ima pravico do literature in pisnih gradiv, ki jih pripravi vodja AŠ oz. predavatelji.
AT ima možnost izposoje določene opreme.
AT mora do roka, ki ga določi vodja AŠ plačati ustrezni del stroškov šolnine.
AT mora biti discipliniran in upoštevati navodila vodje AŠ kot tudi vseh inštruktorjev, skrbeti za svoj ugled in ugled AŠ.
Od dneva vpisa v AŠ se mora AT posvetovati z vodjem AŠ o prav vsaki turi in ne sme opravljati tur brez soglasja vodje AŠ, razen v primeru, če gre na turo z vodnikom PZS (VPZS), AI oz. GV.
AT ne sme solirati. Pleza lahko samo z AI, GV ali alpinistom. Z mlajšim ali starejšim pripravnikom iz AO Kamnik sme plezati samo s posebnim dovoljenjem vodje AŠ v vnaprej določenih smereh. S člani drugih AO sme plezati samo z vnaprejšnjim soglasjem vodje AŠ.
Voditi mora evidenco svojih opravljenih alpinističnih tur.
Vsaj trikrat mora sodelovati na akcijah AO.

Kršenje pravil
17. člen

Če tečajnik krši določila iz člena 16, sledijo naslednji ukrepi:
-    ustni osebni opomin vodje AŠ ali AI,
-    javni osebni opomin vodje AŠ,
-    izključitev iz AŠ brez vsakršnega nadomestila.

Končne in prehodne odločbe
18. člen

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja naprej.


Aleš Hočevar                                                                                                                                      Matej Kladnik
Tajnik AO                                                                                                                                           Načelnik AO

Komentarji

Za oddajo komentarja se najprej prijavi!
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na FaceBook-u.
Iskanje med novicami